• De wethouders die volgende week worden geïnstalleerd: Wim Vos (CDA), Erik van Beurden (GrienLinks-PvdA) en Patrick Kiel (VVD).

    Frits van Breda
  • Carlos Genders (VVD), Marijke van Eijden (CDA) en Marcel Sturkenboom (GroenLinks-PvdA).

    Frits van Breda

CDA, VVD en GroenLinks-PvdA gaan aan de slag

LEUSDEN De komende raadsperiode gaan CDA, VVD en GroenLinks-PvdA samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden. Zo luidt de titel van het coalitieakkoord dat de fractievoorzitters van de drie partijen donderdagavond ondertekenden. Een discussie over het document in de voltallige gemeenteraad heeft nog niet plaatsgevonden. Dat gaat gebeuren in de raadsvergadering van donderdag 26 april.

Frits van Breda

Bij die gelegenheid worden ook de drie wethouders geïnstalleerd. Een taakverdeling is al wel bekend. Wim Vos (CDA) gaat zich bezig houden met financiën en ruimtelijke ordening. Erik van Beurden (GL-PvdA) wordt verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. Patrick Kiel (VVD) beheert de post economische zaken. Van Beurden en Kiel zijn samen belast met het dossier sociaal domein.

WONINGBOUW „Het is gelukt", zo begon de enthousiaste Wim Vos zijn verslag als formateur van een te vormen coalitie. Over het ruimtelijk thema van Leusden bleken de drie partijen het al snel met elkaar eens te zijn. Al in een vroeg stadium was er een grote mate van overeenstemming. In de komende vier jaar wordt vaart gemaakt met het bestaande woningbouwprogramma. Daarna wordt gekozen voor een beperkte groei. Over de mogelijkheden voor een andere planopzet met betrekking tot Tabaksteeg-zuid zal nog gepraat worden met de Stichting de Boom, Heijmans en omwonenden. De mogelijkheid tot openstelling van de Leusderhei voor recreatief gebruik zal ook onderzocht worden.

ZORG De aanpak van zorg en duurzaamheid kon niet volledig vastgelegd worden in het coalitieakkoord, moest formateur Vos erkennen. Veel zal afhangen van het beschikbare geld dat van de landelijke overheid moet komen. In ieder geval is vastgelegd dat zorg en welzijn beter en efficiënter georganiseerd moet worden. Er zal een stevige inspanning nodig zijn rondom jeugdzorg, eenzaamheid, zorg voor senioren en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

FINANCIËN De partijen zijn het met elkaar eens geworden over het financieel beleid van de gemeente. Leusden is een gemeente met lage belastingen en deugdelijke voorzieningen. Ook in de toekomst moet dat zo blijven. Het beleid moet solide en evenwichtig zijn, met een meerjarig sluitende begroting en adequate buffers. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de beheersing van kosten van het sociaal domein. De coalitiepartners willen dat voor iedereen op eenvoudige wijze inzichtelijk is hoe de gemeente er financieel voor staat. Op korte termijn wordt rekening gehouden met een grotere bijdrage uit het gemeentefonds, dat vooral bedoeld is voor tekorten in de zorg en nieuwe speerpunten op het gebied van duurzaamheid.

GRATIS PARKEREN Ook de nieuwe coalitie zal zich blijven inzetten voor een adequaat openbaar vervoer in Leusden. Er wordt ook in de toekomst gestreefd naar een betere spreiding van vervoer door de wijken. Ook in de toekomst zal parkeren in Leusden gratis blijven. Alleen in goed overleg met ondernemers, omwonenden en winkelpubliek kan overgegaan worden tot het instellen van blauwe zones.