Wethouder Overweg pleit voor nieuw gemeentehuis

Frits van Breda

LEUSDEN Als het aan het college van B en W ligt wordt er al volgend jaar begonnen met het afbreken van het gemeentehuis. Het bestaande gebouw is te groot voor het huisvesten van de ambtenaren en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Wethouder Jan Overweg vindt het niet erg als het huidige onderkomen verdwijnt. ,,Ik heb niks met het gebouw en ik vind het niet mooi!" Als portefeuillehouder is hij verantwoordelijk voor eventuele nieuwbouw.

In de vorige raadsperiode heeft de toekomst van het gemeentehuis al enkele malen op de agenda gestaan. Tot besluiten is het echter nooit gekomen. De brandweer, onderdeel van de Veiligheids Regio Utrecht heeft vastgesteld dat het gemeentehuis niet meer voldoet aan geldende veiligheidseisen. De huidige vergunning verloopt in oktober 2016.

Op korte termijn zullen er dus echt spijkers met koppen geslagen moeten worden met betrekking tot de toekomstige huisvesting van het ambtenarenapparaat.

Opknappen van het bestaande gebouw is geen optie. ,,We gaan dit niet eens onderzoeken", aldus Jan Overweg. Het gebouw past naar zijn mening niet meer in de huidige stijl van werken waarbij alles open is en mensen elkaar kunnen zien. Een grondige opknapbeurt gaat naar schatting 9 tot 10 miljoen euro kosten. Per saldo gaan de jaarlijkse kosten voor onderhoud en afschrijving dan bovendien fors omhoog.

Een 'simpele' verbouwing, om te voldoen aan de veiligheidseisen, kost ook nog altijd bijna 2 miljoen euro. Wat Jan Overweg betreft wordt niet gekozen voor deze mogelijkheid. Als dat nodig is wil hij een dergelijk voorstel wel uitwerken. Een alternatief zou zijn om de hele benedenverdieping te slopen, alles er uit te halen en om te vormen tot een grote open ruimte met loketten voor gemeente, Larikslaan2, Jeugd en Gezin en mogelijk andere instellingen die zich er willen vestigen. Aan deze mogelijkheid is ook al gerekend. Er zou een bedrag van 3 tot 4 miljoen euro mee gemoeid zijn.

AFBREKEN Het liefst zouden wethouder Overweg en zijn collega's zien dat het hele gemeentehuis wordt afgebroken. Het uit 1983 stammende, markante gebouw, ontworpen door architect Leo Heijdenrijk verdwijnt dan als beeldbepalend gebouw uit Leusden. Het idee is om het huidige pand te verkopen aan een projectontwikkelaar of investeerder, met de bepaling dat er een nieuw gebouw voor in de plaats komt. De benedenverdieping en eventueel een deel van de eerste verdieping zou dan door de gemeente gehuurd kunnen worden voor de loketfunctie en het huisvesten van de ambtenaren en bestuur. Verder kunnen er in het gebouw dan woonappartementen komen. Gedacht wordt aan 15 tot 20 woningen.

Op dit ogenblik liggen er geen concrete plannen klaar waarover de gemeenteraad een beslissing kan nemen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het huidige gemeentehuis sober en doelmatig wordt gerenoveerd. Burgemeester en Wethouders zijn gebonden aan deze afspraak. Het liefst zou wethouder Jan Overweg daarom zien dat de gemeenteraad in haar vergadering van 21 mei met een motie komt waarin wordt gevraagd een voorstel uit te werken waarbij het gemeentehuis wordt afgebroken. Aan alle andere mogelijkheden hoeft dan niet meer gerekend te worden. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijke route wordt gekozen, legt Jan Overweg uit. Komt de raad met de gewenste motie dan kan volgend jaar al begonnen worden met de sloop en nieuwbouw. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de motie door de raad wordt aangenomen.

foto Op de foto's tweemaal een artist impression en het huidige gemeentehuis.