Veelgestelde vragen over noodopvang vluchtelingen in SBBO

LEUSDEN De gemeente Leusden heeft een lijst opgesteld met veelgestelde vragen over de noodopvang van vluchtelingen in de SBBO. Deze lijst geeft informatie over wat er tot nu toe bekend is. Op www.leusden is steeds de meest actuele lijst te vinden.

Waarom vangt Leusden vluchtelingen op?

Leusden wil net als andere gemeenten elders in ons land een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. In afstemming met de provincie is de afgelopen weken met spoed gezocht naar locaties voor noodopvang maximaal anderhalf jaar. In Leusden is de SBBO locatie (MBO Amersfoort, Clarenburg 1) de meest geschikte locatie. Ook de gemeenteraad heeft een verzoek gedaan aan het college om zich in te spannen voor de opvang van vluchtelingen.

Waarom worden de vluchtelingen op deze specifieke locatie opgevangen?

Dit gebouw komt leeg te staan en is relatief snel in te richten als opvanglocatie.

Hoe ziet de inrichting van de SBBO er straks uit?

De noodopvang wordt sober ingericht. Dit betekent dat grote ruimtes worden verdeeld in kleinere ruimtes door 2 meter hoge schotten. Daar komen stapelbedden en kasten in te staan.

Waarom is het oude AZC verwijderd?

Het oude AZC is in 2009 verwijderd, het stond toen al een tijdje leeg. Op dat moment waren er zo weinig asielzoekers in Nederland dat dit AZC niet meer nodig was.

Hoeveel vluchtelingen komen er in de locatie?

Er komen maximaal 400 vluchtelingen tegelijkertijd in de locatie.

Hoe is de groep samengesteld?

De groep bestaat uit alleenreizende mannen/vrouwen en uit gezinnen. Op dit moment komt het grootste deel van de vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. De verwachting is dat 10-15% van de bewoners bestaat uit kinderen, waarvan de helft in de basisschoolleeftijd.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in de SBBO locatie?

De opvanglocatie blijft maximaal 1,5 jaar geopend. Daarna komen er woningen op deze locatie.

Blijven de vluchtelingen na de opvang in het SBBO gebouw in Leusden wonen?

Nee. Deze noodopvang is er omdat er nog te weinig plekken in asielzoekerscentra zijn. De mensen uit de noodopvang verblijvenhier korte tijd en stromen daarna door naar een regulier asielzoekerscentrum. Daar zullen ze verder de asielprocedure doorlopen.

Wat voor soort woningen komen er na de noodopvang op de locatie?

De woningen die volgend jaar op de locatie komen worden niet gebouwd voor vluchtelingen. Naar verwachting komen hier zo'n 50 tot 60 woningen, voor een belangrijk deel in de vrije sector. Het gaat om een mix van appartementen en grondgebonden woningen, mogelijk ook woningen met zorg.

Hoeveel geld gaat dit de gemeente kosten?

De vestiging van een noodopvanglocatie mag de gemeente geen geld kosten. In principe draagt het COA via een rijksbijdrage de kosten voor de noodopvang van de vluchtelingen en wordt de gemeente via een rijksbijdrage gecompenseerd voor de kosten die zij zelf moet maken.

Verdient de gemeente aan de noodopvang?

De vestiging van een noodopvanglocatie mag de gemeente geen geld kosten, maar levert ook geen geld op. De gemeente krijgt GEEN 100 euro per vluchteling per dag. Dit geldt alleen voor crisisnoodopvang voor minder dan een week. Deze vorm van opvang is relatief duur.

Krijgen de vluchtelingen geld?

De vluchtelingen krijgen 3 maal per dag een maaltijd. Zij kunnen niet zelf koken. Zij krijgen geen zakgeld. De mensen zijn in afwachting van hun procedure. Tot die tijd krijgen ze bed, bad en brood.

Waarom mogen inwoners niet meebeslissen?

Omdat de nood hoog is en er meer vluchtelingen zijn dan reguliere opvanglocaties, heeft de minister een oproep gedaan aan alle gemeenten in Nederland om noodopvanglocaties aan te bieden. Het college wil zijn verantwoordelijkheid nemen om deze mensen op te vangen en er de SBBO is op korte termijn beschikbaar. Hiermee geeft het college invulling aan de unanieme wens van de gemeenteraad om noodopvang te realiseren. We kunnen deze mensen niet op straat laten staan, uiteraard om humanitaire redenen, maar ook om overlast zoveel mogelijk te beperken. Het college is bevoegd gezag en mag besluiten om noodopvang te realiseren. Het college vindt het zo belangrijk om hulp te bieden, dat hij van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Inwoners mogen dus niet meepraten over de vraag óf er noodopvang komt, maar wel meegeven waar wij rekening mee moeten houden om de noodopvang tot een succes te maken. Dit kan op de inloopbijeenkomst van vrijdag 18 december of via vluchtelingen@leusden.nl.

Wanneer komen de vluchtelingen aan op de locatie?

Het COA heeft een aantal weken nodig om de locatie geschikt te maken voor bewoning. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen vanaf februari/maart 2016 op de locatie komen wonen.

Waarom is alles zo snel gegaan?

Door de grote toestroom van vluchtelingen in korte tijd hebben de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer. Op dit moment is er sprake van een acuut probleem. Daarom is het COA dringend op zoek naar uitbreiding van de opvangcapaciteit.

Hoe is de veiligheid binnen en buiten de opvanglocatie geregeld?

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dat is niet alleen het geval op een opvanglocatie, dat geldt ook op andere dicht bewoonde plaatsen in de reguliere Nederlandse samenleving. Het grote verschil is echter dat er op een opvanglocatie gekwalificeerd opvangpersoneel werkt en er 24 uur per dag beveiliging aanwezig is. Het personeel is getraind in het opvangen van een diverse doelgroep en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan. Zij zijn in staat om signalen te herkennen die wijzen op radicalisering, traumatisering of mensenhandel. Bij een vermoeden daarvan wordt rechtstreeks melding gedaan bij professionele instanties als CoMensha en de Nationale Politie.

Bewoners van een opvanglocatie ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid hoort daar niet bij. Overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik worden niet getolereerd.

Personeel van het COA ziet er op toe dat deze huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd de politie ingeschakeld.

Hoe wordt overlast beperkt?

Als de opvanglocatie wordt geopend start het COA een omwonendenoverleg, waarin COA, gemeente, omwonenden, de wijkagent en ondernemers deelnemen. Gezamenlijk bespreken we zorgen en klachten en zoeken we naar oplossingen. Het COA geeft vluchtelingen voorlichting over de normen en waarden in Nederland. Hierin nemen we ook mee hoe je je gedraagt in bijvoorbeeld een winkelcentrum, hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, dat je geen afval dumpt etc.

Hoe reageert de politie bij meldingen op de opvanglocatie?

De politie reageert zoals bij alle andere meldingen. Bij eventuele calamiteiten wordt met een daarbij passende inzet gereageerd.

Hoe worden verstoringen van de openbare orde opgelost?

Bewoners van de noodlocatie moeten zich houden aan de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Dit betekent dat bij overtredingen gewoon aangifte kan worden gedaan bij de politie. Zij moeten zich ook houden aan de door het COA opgestelde huisregels. Voor een asielzoeker kan bij ernstige misdragingen het directe gevolg zijn dat zijn asielprocedure wordt stopgezet en hij/zij moet terugkeren naar het land van herkomst.

Kunnen vluchtelingen in de opvang vrij in- en uitlopen?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de vluchtelingen in het gebouw. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. De vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan.

Kunnen vluchtelingen bezoek ontvangen?

Vluchtelingen kunnen bezoek ontvangen. Bezoek moet zich bij de receptie aanmelden en zich legitimeren.

Hoe zijn de ervaringen in andere gemeentes?

De praktijk leert dat een nieuwe opvanglocatie in het begin veel vragen oproept bij inwoners van een gemeente. Dezelfde praktijk leert dat het sluiten van een opvanglocatie minstens evenveel bedenkingen oproept. Want naast de economische voordelen voor de omgeving biedt een noodopvang veel ruimte voor werkzaamheden door vrijwilligers uit de buurt. Er ontstaan prettige contacten tussen asielzoekers en omwonenden en asielzoekers leveren een positieve bijdrage aan het verenigingsleven.

Hoe is de gezondheid van de vluchtelingen geregeld?

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum (GC A, Gezondheidscentrum Asielzoekers). Dat is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. Via de GC A Praktijklijn kan een asielzoeker 24 uur per dag zeven dagen in de week terecht met medische vragen.

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Vluchtelingen in de noodopvang zijn nog maar net in Nederland. Daarom moeten ze eerst tot rust komen. Onder begeleiding van vluchtelingenwerk bereiden zij zich voor op hun asielaanvraag. Ter ontspanning is er een recreatieruimte, tv en zijn er sport- en spelactiviteiten. Het COA organiseert en coördineert activiteiten op de locatie. Vrijwilligers, kerken en maatschappelijke organisaties leveren daar ook een bijdrage aan.

Hoe zit het met de huisvesting van statushouders?

Wij hebben afspraken gemaakt met de woningstichting om op verschillende locaties meer goedkope huurwoningen te realiseren, om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen door toename van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Deze woningen zijn ook voor inwoners van Leusden. Overigens zijn de vluchtelingen in de noodopvang geen statushouders. Zij moeten nog beginnen aan hun asielprocedure.

Wie beslist waar asielzoekers met een verblijfvergunning kunnen wonen?

Het Rijk bepaalt hoeveel mensen de gemeente moet huisvesten. Het COA bepaalt welke asielzoekers met een vergunning in welke gemeente zullen gaan wonen.

Hoeveel asielzoekers met een vergunning moeten er in Leusden gehuisvest worden?

In 2015 zijn er 50 mensen met een verblijfsvergunning in Leusden komen wonen. Volgend jaar gaat het waarschijnlijk om ongeveer 75 mensen.

Moeten andere woningzoekenden langer op een woning wachten door de komst van asielzoekers met een verblijfsvergunning?

De gemeente heeft besloten om te zorgen voor extra sociale huurwoningen, bedoeld voor iedereen die interesse heeft en in aanmerking komt. Het gaat oa om woningen in het Torexgebouw aan de Olmenlaan. Daarmee wordt het totaal aantal woningen uitgebreid. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de druk op de woningvoorraad te hoog wordt.

Wordt mijn huis minder waard door de komst van een opvanglocatie?

De waarde­verandering volgt over het algemeen hetzelfde patroon als in vergelijkbare wijken waar geen opvanglocatie staat. Bovendien gaat het hier om een opvanglocatie van maximaal anderhalf jaar.

Wat doen asielzoekers met een verblijfsvergunning overdag, als ze hier zijn komen wonen?

Ze starten met hun inburgeringstraject en krijgen taalles en les over Nederland. Zij gaan dus naar school en moeten examen doen. Ook gaan ze een traject in richting opleiding of werk. De kinderen gaan direct naar school, eerst in een zogenaamde 'schakelklas', waarbij veel aandacht is voor het leren van de taal

Gaan kinderen van vluchtelingen naar school?

Als kinderen van asielzoekers 4 weken in Nederland zijn moeten ze verplicht naar school. De gemeente heeft Voila gevraagd het onderwijs voor deze kinderen op te pakken. Hiertoe gaat Voila een paar zogenaamde Schakelklassen organiseren en deze huisvesten in het noodgebouwtje aan de Berkelwijk, waar nu het bestuurskantoor van Voila zit. In deze klassen krijgen de kinderen in groepen van maximaal 15 leerlingen 's ochtends alleen taalonderwijs. Voila gaat voor de asielzoekerskinderen een middagprogramma organiseren, waarbij zo mogelijk alle scholen uit de gemeente Leusden betrokken worden. U moet dan denken aan handvaardigheid, sport en spel, thema's enz .

Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan naar een Schakelklas voor voortgezet onderwijs. Als ze voldoende Nederlands spreken gaan ze verder in het gewone onderwijs.

Hoe zijn omwonenden geïnformeerd?

Alle omwonenden in de directe omgeving (zo'n 700 adressen) hebben dinsdag 16 december een brief ontvangen. Zij zijn, net als alle andere Leusdenaren, uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst op vrijdag 18 december. Dit was de vroegst mogelijke datum om deze bijeenkomst te organiseren. We wilden dit niet in de vakantie doen, omdat er dan veel mensen weg zijn en zoveel mogelijk mensen de gelegenheid willen geven met ons en onze partners in gesprek te gaan.

Voordat de opvanglocatie wordt geopend start het COA een klankbordgroep. In de klankbordgroep nemen naast het COA, ook omwonenden, de gemeente en de politie deel.

Is de gemeenteraad op de hoogte van de opvang op deze locatie?

Ja. Het voorstel krijgt brede steun vanuit de gemeenteraad.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u mailen naar vluchtelingen@leusden.nl of bellen met 14033. Verder actualiseren we de informatie op onze website regelmatig. Voor algemene informatie kunt u ook kijken op www.coa.nl. en www.rijksoverheid.nl.

Wat kan ik doen om een vluchteling te helpen?

Als u de vluchtelingen wilt helpen kunt u zich aanmelden als vrijwilliger via gastvrijleusden@leusden.nl. Als de noodopvanglocatie is geopend wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers. Op dat moment is ook meer helderheid over welke hulp er specifiek nodig is.

Kan ik al kleding en spullen brengen?

Op dit moment kunt u nog geen kleding en spullen brengen. We weten niet wat er precies nodig is en hebben hier ook geen opslagruimte voor. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u waar u met kleding en spullen terecht kunt.