• Jozee, Jennifer en Maeyke leggen de Tijdmachine uit.

    Hans Beijer

Scholen en ouders klaar voor de 21ste eeuw

Maeyke Wiggers, directeur van de Rossenberg en Jennifer Welmers, leerkracht basisonderwijs, kunnen gezien worden als innovators binnen het onderwijs. Beide zijn voortdurend op zoek naar hoe ze een optimale brug kunnen slaan tussen de doelen die door de overheid worden gesteld en de behoeften van de kinderen in de huidige maatschappij.

De uitdaging ligt erin dat we nog steeds te maken hebben met een traditioneel onderwijsmodel waarbij de nadruk ligt op productie: alle kinderen moeten een zelfde programma afleggen en aan het eind voldoen aan een aantal minimale eisen. De samenleving is veranderd. In de 21e eeuw hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan pakweg 20 jaar geleden. De nadruk zal komen te liggen op het kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie en op goed kunnen samenwerken", aldus Maeyke. Ze benadrukt ook de vaardigheid zelfsturing. ,,Vroeger moest je als kind vooral luisteren naar de leerkracht, iemand die van bovenaf, vanuit een machtspositie, vertelde hoe het moest. In deze tijd is het heel belangrijk kinderen handvatten aan te reiken en de vaardigheden aan te leren om zelf keuzes te kunnen maken, conclusies te trekken en problemen op te lossen. Natuurlijk moet ook nu kennis verworven worden, maar de insteek is anders."

Jennifer: ,,Kinderen geven soms signalen af dat ze niet in staat zijn om te leren. De oorzaken kunnen verschillend zijn. Een akkefietje in de ochtend kan een groot effect hebben door de dag heen. Ze staan dan letterlijk niet open voor de lesstof. In mijn optiek is hiervoor een belangrijke taak weggelegd voor de leerkracht om het kind vaardigheden aan te reiken om hiermee om te gaan. Hiervoor moet tijd worden ingepland wat je later op de dag, en op lange termijn, ook weer terugverdient". Met haar collega van Tools4HappyKids, Jozee Aardenburg, heeft zij om die reden de wetenschappelijk onderbouwde, sociaal emotionele methode 'Conscious Discipline' geïmplementeerd in haar klas. ,,Dit programma geeft precies de tools die je nodig hebt als leerkracht (en als ouder) om kinderen de levensvaardigheden aan te reiken die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Door de onderlinge verbondenheid en de positieve benadering van de leerkracht zie je dat kinderen hun persoonlijke kracht en kwaliteiten leren kennen en inzetten om elkaar te helpen".

TIJDMACHINE De methode werkt ook pest-preventief. Op de Rossenberg hebben ze daarom geen pestprotocol meer, maar een omgangsprotocol. Kort gezegd komt het erop neer dat niet meer gesproken wordt van daders en slachtoffers, maar van kinderen die allebei iets te leren hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van assertiviteit, zelfregulatie, leren emoties en gevoelens onder woorden te brengen of omgaan met verschillen. Een hulpmiddel dat hiervoor ingezet kan worden is de Tijdmachine, waarmee kinderen terug kunnen gaan in de tijd en de situatie opnieuw kunnen beleven, waarbij nieuwe vaardigheden worden geleerd.

GEZIN Dit kun je ook breder trekken naar het gezin. Jozee: ,,Als leerkracht of ouder is het fijn als je de handvatten hebt om een leerling of kind succesvol te kunnen begeleiden om zijn doelen te bereiken of het nu gaat om op school aan je taken te voldoen of thuis. Het is belangrijk dat je kunt kijken vanuit een positieve intentie van het kind en hierbij oordeelvrij kunt zijn naar jezelf en het kind. Je moet dan als leerkracht of ouder wel eerst tot zelfinzicht komen en leren dat reageren vanuit emotie, oordeel of angst de creativiteit in jezelf uitschakelt om problemen op te lossen en dat je daarmee het kind ook meetrekt in jouw staat. Gevolg: het kind gaat uit het contact, er ontstaat weerstand, frustratie, boosheid, en hierdoor ontstaat er een situatie die je beiden niet wilt en waarin een kind niet leert om het anders te doen".

VEILIG KLIMAAT Maeyke: ,,Op de Rossenberg begon het dus met een verandering van de leerkrachten zelf. Er heerst nu een veilig leerklimaat met weinig ziekteverzuim onder de docenten". Jennifer: ,,Doordat er weer ruimte is voor echt contact met de kinderen kreeg ik mijn plezier in mijn werk weer terug. Ik ervoer dat de werkdruk omlaag ging doordat ik anders naar de kinderen leerde kijken en doordat de dynamiek in de klas veranderde". Door hun persoonlijke ervaringen zetten Maeyke, Jennifer en Jozee zich gepassioneerd in om de methode beschikbaar te maken voor scholen, leerkrachten en ouders. Jennifer en Jozee doen dit vanuit hun bedrijf Tools4HappyKids, waarin zij de methode inzetten voor ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders krijgen de praktische tools en inzichten van de methode aangeboden, waardoor het ouderschap leuker en gemakkelijker wordt. Ouders geven ook aan dat ze er de meerwaarde van inzien.

CURSUSSEN Jozee en Jennifer zijn gestart met cursussen voor leerkrachten op basisschool Het Startblok uit Achterveld. Jennifer: ,,Ik gun leerkrachten en ouders meer plezier in het opvoeden door anders te leren kijken. Het heeft mijn leven persoonlijk en professioneel zo enorm verrijkt. En dat gun ik anderen ook". Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de ouder- en leerkrachtentrainingen, die eind januari van start gaan. Meer informatie is te vinden op www.tools4happykids.nl.