• Marcel Koch

Ontwikkelplan Tabaksteeg/Langesteeg vertraagd

LEUSDEN Het plan voor 28 woningen ten zuiden van de wijk Tabaksteeg is vertraagd nu duidelijk is geworden dat de financiële ondersteuning van de provincie Utrecht voor de beoogde landschappelijke invulling van de Langesteeg veel minder is dan werd aangenomen. Het college heeft dit in een memo aan zowel de gemeenteraad als de bewoners aan de Tabaksteeg laten weten.

Marcel Koch

En zo krijgt het veelbesproken plan voor de duurzame ontwikkeling van het Langesteeggebied in combinatie met de realisatie van 28 vrijstaande woningen en een park aan de zuidzijde van Tabaksteeg een nieuwe bladzijde erbij. In het memo schrijft het college dat Stichting de Boom en Heijmans, initiatiefnemers in deze, zich momenteel beraden over het vervolg en de haalbaarheid.

Wethouder Erik van Beurden voerde al een gesprek met Stichting De Boom over de gang van zaken. ,,Ik snap dat De Boom bedenktijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken. Het kost ten slotte een behoorlijk smak geld om de Langesteeg een landschappelijke invulling te geven met gewenste ruimte voor recreatie, natuur en landbouw. Ik heb in het gesprek niet het idee gekregen dat De Boom afhaakt, maar nogmaals: als je op financiële ondersteuning hebt gerekend en je krijgt het niet, begrijp ik dat je er nog eens goed over wilt nadenken.'' Van Beurden verwacht zo rond mei duidelijkheid te krijgen van Stichting De Boom.

Cor Visser: een verrassend memo dat we niet hebben zien aankomenWISSELING VAN WACHT Over het uitblijven van financiële ondersteuning van de provincie voor natuur maken in de Langesteeg, zegt Van Beurden: ,,Er lag met de provincie een afspraak uit 2006, waarin stond dat als één van de partijen, Stichting De Boom of het waterschap, aan grond zou kunnen komen in het Langesteeggebied, de provincie daar geld voor beschikbaar zou stellen. In 2016 was die positieve grondhouding nog aanwezig. Maar met de wisseling van de wacht (lees: nieuw college gedeputeerde staten) liggen de kaarten compleet anders.''

BEZWAREN OVER ACHTERTUIN Het ontwerpvoorstel Langesteeg/Tabaksteeg (geopperd in 2016) is een uitvloeisel van een grondruil tussen Stichting De Boom en bouwonderneming Heijmans, waarbij laatstgenoemde de mogelijkheid krijgt om 28 woningen te ontwikkelen op een groenstrook aan de zuidkant van de Tabaksteeg. De grondruil werd medio december 2017 met een krappe meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

Direct aanwonenden van het plangebied aan de Tabaksteeg hebben vanaf het begin hun bezwaren geuit tegen de komst van de woningen in 'hun achtertuin'. Cor Visser, vertegenwoordiger van een groep omwonenden Tabaksteeg, spreekt van een verrassend memo dat 'we niet hebben zien aankomen'. Hij stelt: ,,Binnenkort gaan we met de wethouders om de tafel om de betekenis van dit schrijven te kunnen duiden.'' Van Beurden bevestigt de afspraak.