• Archief BDUmedia

Leusden ziet verwachte overschot toenemen

LEUSDEN Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld en aan de raad aangeboden. De begroting is digitaal voor iedereen in te zien, via de website van de gemeente. Het gemeentelijk huishoudboekje heeft een overschot van 49.000 euro in 2019. In de jaren daarna neemt het overschot toe: 123.000 euro in 2020, 164.000 euro in 2021 en 233.000 euro in 2022.

In de begroting is het beleid verwerkt zoals de raad heeft vastgesteld in de Kaderbrief 2019 die op 13 september in de raadsvergadering is behandeld. Het beleid komt grotendeels voort uit het coalitieakkoord 'Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden'. ,,Dit betekent dat er in 2019 extra budget beschikbaar komt voor onder meer het innoveren van de zorg, voor duurzaamheid, veiligheid en economische ontwikkeling. Ook komt er financiële ruimte om in de komende jaren te kunnen investeren in de infrastructuur'', aldus de gemeente in een persbericht.

OZB De gemeentelijke woonlasten blijven in Leusden relatief laag, mede dankzij de gedifferentieerde tarieven ('diftar') die bij de afvalstoffenheffing zijn ingevoerd. De OZB-tarieven worden met inflatie van 3 procent verhoogd. Op 13 september nam de raad een motie aan om de hondenbelasting in maximaal tien jaar af te schaffen. Als eerste stap verlaagt het college de tarieven van deze belasting in 2019 met 10 procent.

GOEDKOPE GEMEENTE ,,De verwachting is dat de woonlasten voor woningeigenaren in 2019 gemiddeld met 0,9 procent stijgen en voor woninggebruikers (huurders) met 1,3 procent dalen. Leusden blijft daardoor een goedkope gemeente, met woonlasten die bijna honderd euro lager zijn dan het provinciaal gemiddelde.''

NADELIG Verder noemt het college in de begroting enkele ontwikkelingen die de begrotingspositie nadelig kunnen veranderen. ,,Het betreft met name de stijging van de zorgkosten, de septembercirculaire van het Gemeentefonds, en investeringen in De Korf waar de raad nog een besluit over moet nemen. De effecten hiervan konden nog niet in de begroting worden meegenomen. Bij de Najaarsnota wordt duidelijk wat deze ontwikkelingen financieel betekenen.''

,,Uitgangspunt voor het college is en blijft een sluitende begroting. Als het overschot omslaat in een tekort, dan doet het college in de Kaderbrief 2020 dekkingsvoorstellen aan de raad.'' De raad behandelt de begroting op donderdag 8 november.