'Leusden koploper duurzaamheid met nieuw contract openbare verlichting'

LEUSDEN De gemeente Leusden tekent maandag 26 september een 15-jarig contract voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting (OVL). Zowel regionaal als landelijk wordt de aanpak met belangstelling gevolgd, meldt de gemeente. ,,Het contract leidt tot extra samenwerking en meer impact op het gebied van duurzaamheid, recycling en 'Social Return On Investment' dan tot nu toe gebruikelijk is. De vervanging van alle armaturen binnen twee jaar en de implementatie van een telemanagementsysteem maakt van de gemeente een koploper."

De gemeenteraad van Leusden heeft op 2 april stevige ambities vastgesteld voor OVL op het gebied van milieu en verantwoord beheer van kapitaalgoederen. Dit moet gebeuren binnen financiële kaders die een forse besparing inhouden. Als uitwerking hiervan is het afgelopen jaar een aanbesteding voorbereid. Er is gekozen voor een EMVI-aanbesteding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Criteria waren duurzaamheid, kwaliteit van dienstverlening en een telemanagementsysteem.

Per aspect kreeg de aanbieder een fictieve korting op de prijs. Ziut, de aanbieder met de laagste fictieve prijs kreeg het werk gegund. Na de ondertekening van het contract start de zogenaamde 'bouwteamfase' waarin de afspraken tussen gemeente en opdrachtnemer in nauwe samenwerking worden geconcretiseerd.

CONTRACT Binnen twee jaar moeten alle armaturen zijn vervangen door energiezuinige led; betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij vervangingsprojecten is geregeld. Ziut is hierin 'leidend', de gemeente heeft een toetsende en controlerende rol. Rijden met 'schone' voertuigen en minimalisatie van het aantal verplaatsingen is contractueel vastgelegd, evenals implementatie van een telemanagementsysteem en beheer en onderhoud van het OVL-areaal voor 15 jaar.

,,Vooral het inzetten van een telemanagement voor de hele gemeente is nieuw in Nederland. Het biedt diverse voordelen, zo is elke lichtmast online aangesloten op een computersysteem; per lichtmast is zichtbaar waar een storing is, wat voor soort storing het is (incidenteel of sluimerstoring e.d.) en hoe lang het duurt voordat de storing is verholpen." Per lichtmast of per groep of wijk kan het verlichtingsniveau daarnaast anders worden ingesteld, het licht kan worden verminderd of juist versterkt. Storingen liggen eenduidig vast, dus kan worden bespaard op het toezicht en aantal voertuigkilometers. ,,In de oude situatie moet soms overdag de verlichting aan, om (lastige) storingen op te lossen."

DOELEN GEHAALD Leusden behaalt naar eigen zeggen door de versnelde overgang naar led in combinatie met een telemanagementsysteem al vóór 2020 de 'Hoofddoelen OVL 2030' uit het SER-Energieakkoord (energiebesparing én toepassing slim energiemanagement). Minder energiegebruik én minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot.

Ziut gaat intensief samenwerken met Amfors, een regionaal leer-werkbedrijf uit Amersfoort voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel de assemblage van armaturen als recycling worden daar ter hand genomen, zodat ook het 'cradle to cradle' argument uit het gemeentebesluit concreet vorm krijgt. Materialen worden bijna volledig hergebruikt.

Ook lichthinder is een belangrijk aandachtspunt in Leusden. Uitbreiding van OVL wordt daarom kritisch beoordeeld. Een mooi voorbeeld van beperken van lichthinder is de toepassing van led-spotjes in het fietspad Asschatterweg en het fietspad langs de Rijk van Loenenbaan. In het contract is de installatie van dynamische fietspadverlichting op de Lockhorsterweg opgenomen.