• Al 5 maanden geen bus in de wijk.

    Frits van Breda
  • Frits van Breda

Inwoners willen de bus terug in de wijk

LEUSDEN De gemeenteraad van Leusden heeft geen vertrouwen meer in vervoersmaatschappij Syntus. "Geef Leusden de bus in de wijken terug!" zo verwoordde CDA-fractieleider Barto Piersma de gevoelens van de gemeenteraad. In de onlangs gehouden vergadering van de raad werd niet lang gepraat over de perikelen rond de nieuwe dienstregeling die sinds 11 december in werking is. Een door alle partijen ingediende motie waarin werd opgeroepen om een brief op hoge poten naar Gedeputeerde staten en Provinciale staten van de provincie Utrecht te sturen werd unaniem aangenomen.

Frits van Breda

De Leusdense gemeenteraad heeft vastgesteld dat het regent van klachten sinds Syntus de busdienst van Connexxion overnam. Ook de lokale SP en de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) hebben al van meet af aan actie gevoerd om te wijzen op de gebrekkige busverbinding met Amersfoort. Ook na een gesprek met de verantwoordelijke gedeputeerde mevrouw J. Verbeek-Nijhof op 5 maart zijn de problemen niet opgelost.

Al ruim een jaar geleden had de Leusdense gemeenteraad er op aangedrongen dat na het vertrek van Connexxion de toen bestaande busverbinding in stand gehouden zou worden.

Zoals iedereen heeft gemerkt is aan dat verzoek niet tegemoet gekomen. "De bereikbaarheid van het OV is met de nieuwe dienstregeling om zeep geholpen" zo schrijft de gemeenteraad in de brief die enkele dagen geleden op de bus ging.

De brief die het college van B&W twee weken eerder naar de provincie stuurde was iets milder van toon. ,,Wij hebben de indruk dat de stiptheid en betrouwbaarheid op doordeweekse dagen is verbeterd sinds ons gesprek op 5 maart". Tijdens een drukbezochte evaluatiebijeenkomst op 30 maart ,waar alle betrokken partijen aanwezig waren, was al snel duidelijk dat de inwoners van Leusden niet tevreden zijn. Vooral de opheffing van lijn 77 wordt als een groot gemis ervaren. Het college heeft de gedeputeerde laten weten dat geconcludeerd kan worden dat ze geen enkele concrete toezegging heeft gedaan om de ontstane problemen te verhelpen. Wel heeft de gedeputeerde de raad en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om over het vervoersplan 2018 mee te praten.

De gemeente heeft adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn voor een beter busvervoer in en door de woongebieden.

In de eindrapportage is ook verwezen naar een enquête die door de SMBL een maand na de invoering van de dienstregeling is gehouden. Van de 510 Leusdenaren die de enquête hebben ingevuld bleek 90% de nieuwe routes als slechter dan voorheen te beoordelen. Ruim de helft gaf aan dat er minder tot veel minder van de bus gebruik wordt gemaakt.

In de brief van het college aan de provincie wordt één onderwerp vooral benadrukt. ,,Een optimalisatie van de buurtbus zien wij niet als een volwaardig alternatief voor een vaste lijndienst. Wat ons betreft is dit dan ook geen optie". Het college zegt er op te rekenen dat de gedeputeerde met Syntus gaat overleggen om de woongebieden centrum-zuid en de Biezenkamp weer een passende busverbinding te geven.