• Foto Van Denderen

Inloopavond noodopvang rustig verlopen

LEUSDEN Vrijdagavond waren alle inwoners van Leusden welkom om te praten over de noodopvang van vluchtelingen in hun dorp. Van 18.00 tot 21.00 uur bezochten zo'n 300 mensen de bijeenkomst op het gemeentehuis. De organisatie was voorbereid op mogelijke acties van tegenstanders. Een tiental beveiligers en de aanwezige politie had een rustige avond. Bij de ingang werd gecontroleerd of men inwoner van Leusden was. Bij twijfel werd de gemeentelijke administratie geraadpleegd. Tot problemen heeft dat niet geleid.

Burgemeester, wethouders, raadsleden, vertegenwoordigers van het COA, de politie, woningstichting en schoolbestuur Voila stonden klaar om vragen te beantwoorden of toelichting te geven op de gang van zaken. Opvallend was het grote aantal vrijwilligers dat zich spontaan meldde om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Drie dagen voor de inloopavond is een aantal betrokken Leusdenaren gestart met de Facebookgroep 'Gastvrij Leusden'. ,,In enkele dagen tijd hebben zich bij ons honderden vrijwilligers gemeld", vertellen de aanwezige iniatiefnemers.

Diverse bezoekers uitten hun zorgen over de komst van de 400 vluchtelingen die gehuisvest worden in de voormalige SBBO, naast de brandweerkazerne. Hoe zit het met de veiligheid als er zoveel vreemdelingen tegelijk naar Leusden komen? Hoe lang blijven ze hier? Hoe is het onderwijs geregeld voor kinderen die meekomen? Allemaal vragen waarop antwoord gegeven kon worden.

Ook de door de gemeente gevolgde procedure bleek vragen op te roepen. Het was niet voor iedereen duidelijk waarom de gemeente niet de bevolking had geraadpleegd over de komst van een noodopvang in Leusden. Over de uitleg van onder meer de aanwezige burgemeester Annemieke Vermeulen was een enkeling niet tevreden. Zij vond dat er simpelweg werd uitgevoerd wat de regering had gevraagd en waartoe de gemeenteraad haar opdracht voor had gegeven.

BESTE OPTIE In Leusden was geen extra raadsvergadering over de noodopvang van vluchtelingen nodig. Al in september riep de raad in een motie het college op om voor noodopvang te zorgen als daar om zou worden gevraagd. Op korte termijn was het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) op zoek naar mogelijkheden om zeer grote aantallen vluchtelingen op te vangen. In Leusden waren daarvoor geen mogelijkheden. Leusden was bereid om 400 vluchtelingen op te vangen. Op dat aanbod is het COA ingegaan. Van alle mogelijke locaties leek de leegstaande SBBO de beste optie. Op dit ogenblik wordt de school leeggehaald om ruimte te bieden aan accommodatie voor de vluchtelingen die gaan komen. De accommodatie is maximaal anderhalf jaar bruikbaar voor de noodopvang. Daarna worden er op deze locatie woningen gebouwd.

Voila, de stichting die het bestuur vormt van het overgrote deel van de Leusdense scholen, is zich al aan het voorbereiden op de komst van naar schatting zo'n veertig kinderen.

Bestuursleden constateren dat er veel vrijwilligers bereid zijn te helpen. ,,Leusdenaren willen het verschil maken", concludeert Voila. De opvang van schoolkinderen gebeurt in vier lokalen aan de Berkelwijk, tot voor kort in gebruik bij het schoolbestuur. Het bestuur zelf verhuist naar het gemeentehuis waar ruimte beschikbaar is. De kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die in Leusden worden opgevangen gaan net als de Leusdense kinderen naar school. De kinderen die voor het merendeel uit Syrië zullen komen worden niet in hun eigen taal aangesproken. Vanaf de eerste dag krijgen ze les in de Nederlandse taal en wordt er uitsluitend Nederlands gesproken. ,,Het is aangetoond dat dit de snelste manier is om kinderen een taal te leren", zegt een woordvoerder van het schoolbestuur.

Niet alle inwoners van Leusden zijn blij met de komst van vluchtelingen naar Leusden. Via Twitter en Facebook wordt uitvoerig gecommuniceerd. Veel heeft te maken met de angst dat vluchtelingen gaan zorgen voor overlast, crimineel gedrag en bovendien woonruimte gaan innemen van mensen die al lang op een woning wachten. Gemeentebestuur en politie zagen tijdens de informatieavond geen kans om iedereen gerust te stellen. Ondanks de toezegging dat ook vluchtelingen zich aan de Nederlandse gedragsregels en wet moeten houden, bleef de twijfel bij een aantal aanwezigen bestaan.

Op het terrein van de SBBO is de COA straks verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid is net als in de rest van Nederland ook binnen de muren van het opvangcentrum niet toegestaan. Ook overmatig alcohol- of drugsgebruik is uit den boze. Vluchtelingen mogen bezoek ontvangen en ongestoord het opvangcentrum in en uitgaan. Bezoekers moeten zich aanmelden en legitimeren.

Een datum waarop de noodopvang in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Men gaat er van uit dat het in ieder geval in februari of begin maart zal gebeuren.

Veel aanbiedingen om te helpen

Frits van Breda