• Hans Beijer

Ingezonden: Biezenkamp vroeg om oplossingen

,,Na een tijd van stilstand heeft dit college de ontwikkeling van de Biezenkamp voortvarend ter hand genomen.

Sommige politici leveren kritiek op de wijze waarop dat is gebeurd, maar helaas liggen de zaken niet zo eenvoudig als wordt gesuggereerd. Politieke ontwikkelingen kennen een lange voorgeschiedenis.

Naast de juridische kant van de zaak spelen historische, financiële en maatschappelijke factoren ook een rol bij de bouwplannen in De Biezenkamp. Wij als fractievoorzitters van D66, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie-SGP willen middels dit schrijven laten weten hoe wij tegen de zaak aankijken.

Ruim 10 jaar geleden werden diverse afspraken gemaakt rond de ontwikkeling van De Biezenkamp en de bouw van een Multi Functioneel Centrum (MFC) in de Biezenkamp. De contractpartijen waren de Woningstichting Leusden (WSL), Heijmans en de gemeente.

Het was de bedoeling dat er daarna gebouwd zou worden in de Biezenkamp, maar door de economische crisis ontstonden er in 2012/2013 problemen, die tot vertraging leidden.

Zo werd er geen overeenkomst bereikt met de bewoners van Ossensteegje 5 waarna er een onteigeningsprocedure moest worden opgestart.

Daar kwam nog bij dat Heijmans de appartementen in de geplande nieuwbouw op de plaats van het U-blok niet kon verkopen.

En ten slotte kon ook met de bouw van het MFC Atlas niet gestart worden. De dure appartementen die gepland waren, bleken onverkoopbaar.

De Biezenkamp was ondertussen veranderd in een grote bouwput. Oude en nieuwe bewoners en winkeliers waren daar uiteraard erg ongelukkig mee. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was hun noodkreet 'Gemeenteraad, doe hier wat aan!'

NIEUWE AFSPRAKEN In vervolg op de aanzet vanuit het vorige college ging het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen verder met de ontwikkeling van De Biezenkamp.

Er werden nieuwe afspraken gemaakt om een en ander vlot te trekken. In de raad van 9 juli 2014 werd besloten verder te gaan met de bouw van MFC Atlas en in te stemmen met de financieringsconstructie hiervan.

Concreet hield dit in dat de WSL ontwikkelt, dat Heijmans aannemer blijft en dat de gemeente na oplevering eigenaar wordt en de exploitatie voor zijn rekening gaat nemen.

In de vernieuwde afspraken is de WSL dus verder gegaan met Heijmans als aannemer en is niet opnieuw Europees aanbesteed. Europese aanbesteding zou minimaal een half jaar vertraging opleveren.

De overweging was dat deze financieringsconstructie mogelijk was, maar wellicht ook anders geïnterpreteerd kon worden.

Het college heeft dit de raad voorgelegd en een meerderheid van de raad heeft hiermee ingestemd.

De raad had een aantal belangrijke redenen om te kiezen voor dit snelle traject:

1. de bouw van de drie basisscholen in het MFC vroeg om spoed, omdat de oude schoolgebouwen in 2017 niet meer veilig en onderwijskundig toereikend genoeg waren om de kinderen te huisvesten;

2. de gemeente had van de provincie een subsidie van € 600.000,- gekregen om extra onderwijsvoorzieningen te realiseren zodat voldaan kon worden aan de norm voor frisse scholen B.

Om dit geld binnen te halen moest voor 1 januari 2015 gestart worden met de bouw van het MFC;

3. bewoners en direct omwonenden van de Biezenkamp zijn de afgelopen jaren erg aangetast in hun woongenot en het was zaak om hier zo snel mogelijk verandering in aan te brengen.

Er stonden dus grote maatschappelijke belangen op het spel.

Daarnaast speelde een rol dat in het verleden afspraken zijn gemaakt met Heijmans, onder toeziend oog van het toenmalige college, die niet zomaar genegeerd konden worden.

Het nieuwe college heeft zijn nek uitgestoken, ruimte gecreëerd voor betrokken partijen om verder te gaan en zo hopen we in 2017 toch een prachtige Biezenkamp te hebben!"

Roel Madiol, D66

Joost van Herpen, Groenlinks-PvdA

Karolien Pouwels, ChristenUnie-SGP