• Dit beeld zal drastisch anders worden in het dorp.

    Arnoud J Spaaij

Ideeën denktank leiden tot discussies

ACHTERVELD Er was veel belangstelling voor de ideeën van de denktank die maandag in Ons Gebouw haar voorstellen presenteerde. Het gaat de Achtervelders blijkbaar aan het hart dat de belangrijkste weg van het dorp drastisch wordt gewijzigd.

Arnoud J Spaaij

 

De werkzaamheden aan de Hessenweg zijn onvermijdelijk. Het jaar 2017 staat al jaren in de agenda van gemeente Leusden om het riool van het dorp te renoveren. Dat werk is hoogstnoodzakelijk omdat het riool nog stamt uit halverwege de vorige eeuw. Hemelwater kan niet goed worden afgevoerd en door toenemende bebouwing en milieueisen is de belasting op het riool veranderd. Een ingrijpend project waardoor de hele Hessenweg binnen de bebouwde kom open moet van tuin tot tuin. Immers ook alle huisaansluitingen moeten op een nieuw riool worden aangesloten.

Het huidige riool ligt, volgens diverse mensen, niet altijd even logisch onder de huidige rijbaan en dat zal in de nieuwe situatie weer zo worden. Het zal voor Achterveld wel flink slikken worden als het zover is. Vrijwel iedereen komt dagelijks met de auto, fietsend of lopend op de Hessenweg en dat zal tijdens het werk ernstig bemoeilijkt worden en soms zelfs onmogelijk. Maar het is voor een goede zaak. Daarnaast wordt er van deze nood een deugd gemaakt en is tevens het idee geopperd om de huidige inrichting van de Hessenweg, die net als het riool al tientallen jaren oud is, aan te passen aan diverse wensen die bewoners in de loop van de jaren hebben opgemerkt. De daarvoor opgerichte denktank heeft, aan de hand van een verkeers-wensplan uit oktober 2015, een nieuwe inrichting bedacht.

Die nieuwe inrichting is drastisch, zo bleek maandagavond in Ons Gebouw. Rond de 125 Achtervelders wisten tijdens de meivakantie de weg naar de presentatie te vinden. Hoewel een aantal wensen uit het verkeers-wensplan niet meer in het huidige voorstel terug te vinden zijn, krijgt Achterveld, als deze plannen door de gemeenteraad op 22 juni worden overgenomen, een nieuwe indentiteit. Het meest opvallende in het voorstel is dat het wegdek niet langer van asfalt zal zijn, maar dat de hele kern voorzien moet worden van klinkers. Gedachte hierachter is dat de denktank van mening is dat hiermee Achterveld op en langs de Hessenweg meer een dorpskarakter krijgt.

Om fietsers meer ruimte te geven werden ook diverse voorstellen gedaan. Vooral daar waar de overgangen zijn bij binnenkomst in het dorp. Hiervoor zou aan de westkant een stuk voetpad moeten worden verlegd naar de overzijde en is voor de oostkant van het dorp, ter hoogte van de Klettersteeg, eenzelfde oplossing voorgesteld als nu op de Koningin Julianaweg is gemaakt. Het leidde tot flinke discussies omdat die oplossingen door veel gebruikers nu als erg negatief worden ervaren. Discussies waren er sowieso aan diverse tafels waar leden van de denktank de plannen per deel van Hessenweg toelichtten. Dat alle bomen in het project gaan sneuvelen was voor veel mensen niet duidelijk. Toen ter sprake kwam dat de beeldbepalende inrichting anders zou moeten worden, was dat voor een aantal mensen teleurstellend. Dat er nieuwe bomen voor terugkomen kon die teleurstelling niet teniet doen. Ook de scheiding van wegdelen door middel van heggen kon niet ieders waardering krijgen. Vooral omdat er twijfel is over het groenonderhoud. Bezoekers kregen de gelegenheid hun reacties in te dienen. Die worden door de denktank bekeken, zo laat Edwin Winterkamp, voorzitter van de dorpsraad, weten. Het hele voorstel staat op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl.