• Frits van Breda

'Geen sloop militair erfgoed'

LEUSDEN Als het aan de gemeenteraad ligt wordt alles in het werk gesteld om een aantal militaire panden te behouden voor de toekomst. Aanwijzen tot gemeentelijk monument lijkt de beste oplossing om te voorkomen dat de barakken en de beheerderswoning aan de Doornseweg worden gesloopt.

Frits van Breda

VVD en D66 zijn het niet eens met de voorgestelde procedure. In Leusden worden tot op heden alleen gemeentelijke monumenten met toestemming van de eigenaar aangewezen. De meerderheid van de raad wil voor de eigendommen van defensie een uitzondering maken en zonder toestemming panden aanwijzen als monument.

,,Het vergeten militair erfgoed op de Leusderheide moet beschermd worden", aldus CDA raadslid Wim van Ginkel. Hij wees er tijdens de raadsvergadering op dat het voormalig schietkamp en de oefenbanen een lange en historische geschiedenis met zich meedragen. In de 200 jaar dat de banen aan de Kolonel van Royenweg in gebruik zijn geweest hebben duizenden militairen er geoefend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de plek intensief gebruikt door de Duitse bezetters. Het oudste gebouw dat nog bewaard is gebleven dateert uit 1925. Het nog bestaande wachtgebouw werd in de oorlog onder meer gebruikt door de executiepelotons van Kamp Amersfoort.

De gebouwen die bewaard zijn gebleven worden niet meer gebruikt. Defensie is niet meer geïnteresseerd in het erfgoed. De Historische Kring Leusden maakt zich zorgen over de toekomst van de gebouwen en heeft dat aan het College van B&W laten weten. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het militair erfgoed. Uit de beantwoording werd duidelijk dat er geen enkele wettelijke bescherming is.

De terreinbeheerders, die toezicht houden op het militair deel van de Leusderheide en hun onderkomen hadden in één van de panden die ter discussie staan, zijn inmiddels verhuisd naar een kazerne in de omgeving. Zij maken zich ook zorgen over de toekomst van de panden. Regelmatig wordt er door hen gecontroleerd of alles nog intact is.

MONUMENT De panden met een historische waarde moeten met spoed aangewezen worden als gemeentelijk monument, volgens de regels die de gemeente Leusden hanteert. Als het Rijk daar niet mee akkoord gaat wil het college het militair erfgoed toch als monument aanwijzen, zonder de toestemming van de eigenaar. De procedure neemt enige tijd in beslag. Om te voorkomen dat er in de tussentijd gesloopt wordt neemt de gemeente juridische maatregelen om dat te voorkomen.

De Historische Kring is blij met het besluit van de raad. De verwachting is dat een uit 1925 daterende schijvenwerkplaats en kampbarak bewaard blijven. Ook de naoorlogse beheerderswoning en de schietschijvenloods, met restanten van een smalspoorbaan, moeten behouden worden. Het voorstel om ook de schietoefenbanen op de Leusderheide een monumentenstatus te geven wordt niet onderzocht.