Geen Aldi op bedrijventerrein

LEUSDEN Volgende week donderdag staat het onderwerp 'visie detailhandel Leusden' op de agenda van de gemeenteraad. Gelet op de reacties tijdens de onlangs gehouden 'informatieronde', wordt het voorstel zonder enig probleem met algemene stemmen aangenomen. Voor de hard discount supermarkt Aldi betekent dit dat er voor hen geen plaats is op het bedrijventerrein Plantage. Het bedrijf heeft al enige tijd geleden laten weten dat ze zich daar graag zou vestigen.

In 2014 stond 7,5 procent van de winkelpanden in Nederland leeg. In Leusden was dit ruim 10 procent, voor een deel veroorzaakt door de ontwikkelingen in de Biezenkamp waar het zogenaamde U-blok leegstaat in afwachting van een grondige renovatie. De leegstand is de afgelopen jaren snel opgelopen, zo constateert het Leusdense college van B & W.

Leusden zet zich in om het voorzieningenniveau voor wat betreft de winkels aantrekkelijk te houden. De nadruk wordt daarbij gelegd op het behoud van winkels voor de dagelijkse en doelgerichte boodschappen. Daarnaast wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe vormen van ondernemen zoals bijvoorbeeld internetwinkels.

NAUWELIJKS BEVOLKINGSGROEI De bevolking van Leusden groeit de komende jaren naar verwachting nauwelijks. Bovendien is er sprake van vergrijzing die in vergelijking met andere gemeenten in de provincie boven het gemiddelde is. Beide factoren maken het minder aantrekkelijk voor ondernemers zich in Leusden te vestigen als ze op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats voor een winkel. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de Leusdenaren (87 procent) de dagelijkse boodschappen in het eigen dorp doen. Voor het recreatief- of funshoppen wordt vaak uitgeweken naar Amersfoort of andere plaatsen in de regio of verder weg.

Door de grote vlucht die het internetwinkelen heeft genomen, is het aan te nemen dat dit invloed zal hebben op het bestaande winkelbestand. Een onderzoeksbureau verwacht dat er in Leusden straks 10 procent van het huidige winkeloppervlak overbodig zal zijn.

Als de gemeentelijke visie door de raad wordt gedeeld, wordt het vestigen van winkels die zich bezighouden met mode/luxe, ontspanning, fietsen en dagelijkse boodschappen op bedrijventerreinen niet toegestaan. Ook zal er naar worden gestreefd om het Leusdense winkelbestand te concentreren in de bestaande winkelcentra.

Karel-Jan van der Hove, voorzitter van de LOF (Leusdense Ondernemers Federatie) is erg blij met de visie van het gemeentebestuur. Ook hij ziet de problemen van leegstaande winkels maar hoopt dat door het beleid van de gemeente er voor gezorgd kan worden dat de winkelcentra aantrekkelijk blijven voor het publiek.

Wethouder Albert Dragt waarschuwt voor een al te optimistische verwachting. Gevestigde bedrijven kunnen niet makkelijk gedwongen worden om hun deuren te sluiten en te verhuizen naar een winkelcentrum.

'Genoeg capaciteit in centrum'

Frits van Breda