• Frits van Breda

De Korf onderwerp van discussie

LEUSDEN Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de toekomst van het activiteitencentrum de Korf. Alessandro Sciortino, exploitant van de bowlingbaan en de horecavoorzieningen huurt het gebouw van de gemeente. Voor alle partijen was het duidelijk dat er hoognodig iets moest gebeuren.

Frits van Breda 

De Korf is toe aan een grondige renovatie. De betonnen vloer vertoont gebreken en voldoet niet aan de eisen. Een onderzoek wees uit dat als er geen actie wordt ondernomen door de gemeente het hele complex nog hooguit vier jaar mee kan. Inmiddels heeft de exploitant een huurcontract voor de komende vier jaar getekend. De gemeente is aan zet om het gebouw weer in goede staat te brengen. Het college van B en W hebben inmiddels hun voorkeur uitgesproken. Er ligt een concept raadsvoorstel op tafel waarbij voorgesteld wordt ruim € 4 miljoen uit te trekken voor een complete renovatie waarbij sprake is van een duurzaamheidsscenario. Een definitief raadsvoorstel wordt op 18 oktober besproken, een besluit zal dan op 8 november genomen worden.