• Ideeën genoeg voor een nog betere samenleving in Leusden. Ze werden tijdens het Diner Pensent meteen genoteerd.

    Frits van Breda

Brainstormen over toekomst bij Diner Pensent

LEUSDEN Bij zijn aantreden als burgemeester had Gerolf Bouwmeester al laten weten dat 'Samenleving Voorop' één van de onderwerpen was waarover hij zou gaan nadenken. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met een tiental inwoners die de nodige ervaring hebben opgedaan met het fenomeen 'Samenleving Voorop'.

Frits van Breda

Ook met de 'oude' gemeenteraad is het onderwerp onlangs uitvoerig besproken. Het aantreden van een nieuwe gemeenteraad was voor de burgemeester een goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst. Raadsleden, maar ook enkele ambtenaren en betrokken inwoners waren persoonlijk uitgenodigd voor een 'Diner Pensant'. Voor de gemeente was het waarschijnlijk een nog niet eerder toegepaste manier om tijdens een diner met elkaar een onderwerp onder de loep te nemen.

BEROEP Initiatiefnemer burgemeester Bouwmeester had een verkeersbord meegenomen met 'Werk in uitvoering'. Dit om aan te geven dat er wat hem betreft nog veel te doen is om de 'Samenleving Voorop' een nieuwe impuls te geven. Ook het fonds samenlevingsinitiatieven waarop inwoners en organisaties een beroep kunnen doen als ze geld nodig hebben voor het uitvoeren van een activiteit, werd in de discussie betrokken.

In Leusden dateert de 'Samenleving Voorop' uit 2011. Aanleiding was de recessie die het niet meer mogelijk maakte de traditionele vorm van subsidieverlening voort te zetten. Er werd meer aan de inwoners overgelaten om met initiatieven te komen. Fonds samenlevingsinitiatieven kon onder strikte voorwaarden financieel bijspringen. In de afgelopen jaren is gebleken dat een beperkte groep inwoners de weg wist te vinden naar het fonds. Burgemeester Bouwmeester zou graag zien dat daar verandering in komt.

Samenleving Voorop betekent niet dat de overheid zich terugtrekt en zoveel mogelijk aan het initiatief van inwoners overlaat. ,,We moeten het samen doen! Dan is er zeker winst te behalen." In de relatief korte tijd dat hij in Leusden burgemeester is, is hem opgevallen dat er op allerlei terreinen initiatieven worden genomen waarbij de gemeente best zou kunnen helpen.

COMMUNICATIE Wat Bouwmeester betreft moet er voor de slogan 'Samenleving 'Voorop' iets anders in de plaats komen. Nu lijkt het er op dat de gemeente alles wil overlaten aan de inwoners. Wat hem betreft wordt het in de komende raadsperiode voor iedereen duidelijk dat de gemeente mee wil doen. Dat de communicatie met de inwoners beter moet, staat voor hem vast. "De gemeenteraad moet zichtbaar zijn.'' Elke week een gemeentepagina in de lokale krant zou wat hem betreft een mogelijkheid zijn.

WIJKRADEN Tijdens de conferentie bleek er een groot draagvlak te zijn om te komen tot het instellen van wijkraden met een eigen bestuur. Er moet dan wel een budget zijn waaruit initiatieven betaald kunnen worden. Het 'Diner Pensant' werd gezien als een eerste aanzet om de betrokkenheid van de inwoners met hun eigen dorp te vergroten.