• Als de nu voorgestelde plannen worden uitgevoerd blijft de Hamersveldseweg-zuid haar landschappelijk karakter behouden.

    Frits van Breda
  • Als de nu voorgestelde plannen worden uitgevoerd blijft de Hamersveldseweg-zuid haar landschappelijk karakter behouden.

    Frits van Breda

Bomen langs Hamersveldseweg-zuid kunnen blijven

LEUSDEN De bomen aan weerszijden van de Hamersveldseweg-zuid kunnen blijven staan. Gezien vanuit het centrum van Leusden kan rechts van de bomenrij (westzijde) een fietspad worden aangelegd. Met deze verrassende mededeling kwam wethouder Erik van Beurden in een vorige week gehouden informatiebijeenkomst voor raadsleden en belangstellenden.

Frits van Breda

Een jaar geleden stemde de gemeenteraad nog in met het voorstel om 90.000 euro uit te trekken omdat er plannen uitgewerkt moesten worden over de toekomst van de Hamersveldseweg-zuid. Vanaf de voormalige spoorwegovergang tot aan de Leusbroekerweg zou in ieder geval één bomenrij moeten verdwijnen om de weg weer in goede staat te brengen, aldus de plannenmakers. Verder moest er ruimte vrij komen voor de aanleg van een fietspad in beide richtingen. De voorkeur ging uit naar een fietspad aan de oostkant, vanaf Leusden gezien de linkerkant. De Historische Kring Leusden liet vorig jaar al weten dat ze tegen het voorstel was. Het historische karakter van de weg zou immers totaal verdwijnen.

Stichting de Boom is eigenaar van het omliggende gebied. De rentmeester, Handert Scheffer, wees er ook op dat met het verdwijnen van een bomenrij, geen sprake meer zou zijn van een 'laan'. In een later stadium maakte hij duidelijk dat De Boom geen medewerking zou verlenen om de aanleg van een fietspad aan de oostzijde mogelijk te maken.

In dat geval zou immers de pachter van de benodigde grond in zijn mogelijkheden beperkt worden, aldus het standpunt van De Boom.

Het ziet er naar uit dat de discussie over welke bomenrij moet verdwijnen of dat wellicht alle bomen opgeofferd moeten worden niet meer nodig is. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat alle bomen in goede staat verkeren en dat de weg geheel opgeknapt kan worden. ,,Mits de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd", aldus het college van B en W in hun memo.

Het vrachtverkeer zal in de toekomst een andere route moeten kiezen als het naar de bebouwde kom van Leusden moet. Nu maken op een gemiddelde werkdag zo'n 4000 (vracht) auto's gebruik van de smalle weg. Straks zal via de Ben Pon Baan en de Grasdrogerijweg naar het industrieterrein Ambachtsweg gereden moeten worden. Om de verkeersdruk op de Hamersveldseweg tussen Grasdrogerijweg en de Langesteeg in de richting van het centrum te verminderen zal ook een maatregel worden genomen. Op werkdagen zal tussen 06.00 en 09.00 uur geen gemotoriseerd verkeer meer zijn toegestaan op dat deel van de Hamersveldseweg.

Als de nu voorgestelde plannen worden uitgevoerd blijft de Hamersveldseweg-zuid haar landschappelijk karakter behouden. De verkeersveiligheid wordt verbeterd als het fietspad wordt aangelegd en de weg gesloten wordt voor al het vrachtverkeer. Om te voorkomen dat er te snel gereden wordt op de nieuwe rijbaan zullen er verkeersdrempels worden aangebracht.