Agrarische gronden Emelaarse weg worden natuurgebied

LEUSDEN tot en met 10 juni 2015 ligt het ontwerp bestemmingsplan Barneveldsebeek - stuw Rutgers ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen bij de gemeenteraad van Leusden zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken.

Het plangebied beslaat een oppervlakte van ca. 5 hectare en grenst aan de zuidzijde van de Barneveldsebeek, landgoed Emelaar en de agrarische gronden aan de Emelaarseweg. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming natuur. De oever van de beek krijgt in een zone van 20 meter breed een meer natuurlijk profiel en over de gehele lengte van het plangebied wordt een vispassage aangelegd. De resterende grond wordt ingericht als natuur met het gewenste natuurdoeltype.

Het inrichtingsplan wordt in samenspraak met omwonenden uitgewerkt en kan pas worden uitgevoerd als de omgevingsvergunning is verleend. De aanvraag omgevingsvergunning wordt in het najaar verwacht.

Het ontwerp bestemmingsplan, met bijbehorende documenten, is in te zien op www.leusden.nl/bestemmingsplannen of op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het omgevingsloket van de gemeente.