Aanwijzing monumenten in gang gezet

LEUSDEN In juli besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met een wijziging van de 'erfgoedverordening'. Ondanks de grote bezwaren van de Historische Kring Leusden werd het voorstel aangenomen. Oppositiepartijen VVD en CDA stemden tegen, vooral vanwege de bepaling dat het aanwijzen van gemeentelijke monumenten alleen zou kunnen plaatsvinden met toestemming van de eigenaar.

Frits van Breda

De gemeentelijke monumentencommissie heeft al in mei 2014 laten weten dat 42 woningen of objecten in aanmerking kwamen om aangewezen te worden als monument. Alle betrokken eigenaren werden uitgenodigd voor een informatieronde. Met alle aanwezigen werd een afspraak gemaakt om verder te praten. Inmiddels is er over zeventien mogelijke monumenten met particuliere eigenaren gepraat. Vervolgens hebben deze een voorstel toegestuurd gekregen met daarin omschreven welke onderdelen beschermd zullen worden als hun pand of object een gemeentelijk monument wordt.

Inmiddels is duidelijk dat elf betrokkenen hebben ingestemd met het voorstel van de gemeente, vijf gingen er om uiteenlopende redenen niet mee akkoord, één eigenaar heeft gevraagd om uitstel. De formele aanwijzing voor de elf objecten wordt nu in gang gezet.

Voor de negen 'monumenten' van de landgoederen Treek-Henschoten en De Boom is een aparte regeling overeengekomen. De betreffende objecten krijgen een gelijkwaardige bescherming als de aangewezen gemeentelijke monumenten maar hebben niet te maken met een vergunningsstelsel. De afspraken worden vastgelegd in een convenant. De landgoederen kunnen geen aanspraak maken op subsidie. Inmiddels is voor een twintigtal objecten duidelijk wat de status gaat worden. In de komende maanden zullen de overige gesprekken plaats moeten vinden.

Het niet meewerken aan de aanwijzing van hun pand als gemeentelijk monument betekent niet dat de betreffende eigenaar de vrijheid heeft over te gaan tot sloop of verbouwing.

De gemeente zal bestemmingsplannen zodanig aanpassen dat alle panden die geselecteerd zijn zo veel mogelijk in de originele staat behouden zullen blijven.